تفاوت مسترکارت و ویزاکارت

هیچ تفاوت اساسی بین این دو نوع کارت از شرکت های خدمات کارت های اعتباری وجود ندارد.
حقیقت این است که این دو به دلیل موجهی رقیب سر سخت همدیگر هستند.هنگام تصمیم گیری برای گرفتن اولین کارت اعتباری، افراد به طور کلی بین گرفتن ویزا کارت و یا مستر کارت تفکر نمی کنند. آنها بانک را بر اساس طرح پاداش و کارمزد خدماتی که دریافت می کنند، انتخاب می کنند.
یکی از تفاوت های موجود این است که در بریتانیا خدمات مستر کارت و ویزا کارت یک پارچه شده اند.در بریتانیاهر کجا که بتوانید از مستر کارت خود استفاده کنید، همزمان می توانید از ویزا کارت خود نیز استفاده کنید.گرچه در سراسر جهان مکان های مختلفی وجود دارند که یا مستر کارت و یا ویزا کارت را قبول می کنند.در تعدادی از مکان ها هم هر دو آن ها را می پذیرند.